Avís legal

Binari TIC, S.L.

Condicions d’ús

Mitjançant la web www.binari.cat es facilita l’accés al portal web propietat de BINARI TIC, S.L. amb NIF B25715160 per oferir als usuaris l’accés general a la informació, activitats, productes i serveis que citada entitat ofereix.

El fet de connectar a aquesta pàgina web atorga al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present avís legal. És per això que BINARI TIC, S.L. recomana a l'usuari llegir-lo cada vegada que accedeixi al lloc web.

L’usuari es compromet a no utilitzar cap dels continguts que BINARI TIC, S.L. posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un us conforme a les presents condicions, i respondrà, enfront de BINARI TIC, S.L. i/o enfront de tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués causar com a conseqüència de l'incompliment de la dita obligació. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat.

BINARI TIC, S.L. es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, a serveis i a continguts del portal, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per falles al subministrament elèctric o per qualsevol causa.

BINARI TIC, S.L. es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració, presentació o el disseny, de la seva web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’utilització exposades a aquest avís legal.

Política de cookies

Per consultar la política d’ús de les cookies, premi aquí.

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’usuari mitjançant l’enviament d’un correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb la llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal. De manera expressa, l’usuari queda informat que els mateixos seran incorporats a fitxers existents a BINARI TIC, S.L. i que hi té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al mateix, podent exercir els seus drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça: Av. del canal, 7 baixos 25230, Mollerussa, Lleida, o mitjançant l’enviament a la següent adreça de correu electrònic: info@binari.cat o per qualsevol medi que garanteixi la identificació de l'interessat, i en la que consti el fitxer o fitxers a consultar.

Mitjançant l’enviament d’un correu electrònic per part de l'usuari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses al mateix. Les dades que es facilitin seran utilitzades pe a fins comercials, sent els seus destinataris els serveis administratius, comercials i tècnics de BINARI TIC, S.L. BINARI TIC, S.L. adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat a les dades de caràcter personal, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, en ares del compliment de la seva obligació de secret i dels seus deures de cura d'aquestes.

D’igual manera, BINARI TIC, S.L. queda autoritzada per enviar a l'usuari informacions comercials i tècniques dels seus productes o serveis. En el cas de comunicacions comercials, tècniques o serveis enviats mitjançant el seu correu electrònic o mitja equivalent, l’usuari ens presta el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat per tal medi.

Propietat Intel·lectual

Els drets de la propietat intel·lectual de tots els continguts i disseny gràfic d’aquesta plana web són titularitat de BINARI TIC, S.L. La reproducció, copia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública, excepte per al seu ús personal i privat, sense autorització, constitueix una infracció dels drets de la propietat intel·lectual de BINARI TIC, S.L., sancionable per la legislació vigent.

Igualment tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la llei.

Així mateix, l’usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través de la pàgina web, pot estar protegida per drets de la propietat industrial, intel·lectual o d’una altra mena. BINARI TIC, S.L. no es farà responsable en cap cas de les infraccions de tals drets que puguin ser competència de l'usuari.

Responsabilitat

BINARI TIC, S.L. no es responsabilitza de la mala utilització que, per part dels usuaris d’internet, facin dels continguts de la pàgina web, sent l’usuari l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer.De la mateixa manera, refusa la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per BINARI TIC, S.L. o no publicada en el seu nom.

BINARI TIC, S.L. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tingui el seu origen en causes que escapen del control de BINARI TIC, S.L., i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l'usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran per causes de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments ocorreguts fora del control de BINARI TIC, S.L., tals com: falla de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, l’atac de hackers, o de tercers especialitzats, a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que BINARI TIC, S.L. hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui el que sigui la seva causa, BINARI TIC, S.L. no assumirà cap responsabilitat, sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. BINARI TIC, S.L. tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l'usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d'aquests.

BINARI TIC, S.L. no serà responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’usuari a causa de la navegació pel lloc web o per qualsevol altres danys derivats d’aquesta navegació.

BINARI TIC, S.L. no es fa responsable de la veracitat, falta d'utilitat o adequació per un ús específic del present lloc web ni dels continguts, de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retràs, falta d’entrega, entrega incorrecta dels productes exposats o interrupció del servei, de l'exactitud, qualitat o natura de la informació obtinguda mitjançant els seus continguts.

En qualsevol cas, la informació proporcionada en aquest lloc web està dirigida a complementar i no a reemplaçar l’assessorament que en tot cas s’ha d’obtenir directament de professionals competents.

Jurisdicció i llei aplicable

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Lleida (Espanya) i la legislació estatal i autonòmica corresponent.