LOPD

La teva empresa utilitza dades de clients o treballadors? La teva empresa té pàgina web?

La implantació de la LOPD no només és una obligació legal, sinó que també té una gran llista de beneficis implícits, fàcilment assolibles si es porta a terme correctament i completant totes les fases.

Un major control empresarial, la millora de la imatge corporativa, el repartiment de les responsabilitats i la reducció de riscos de sanció per part de l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades), són part d'aquesta llista, i no resulta aventurat pensar que poden suposar majors beneficis econòmics.

CONSULTORIA DE LA LOPD

  • Entrevista amb el consultor.
  • Recollida de documents i informació necessària per a l'adaptació.
  • Presa de dades del sistema informàtic i de gestió de la informació.
  • Treball en preparació de l'adaptació.
  • Lliurament de la documentació i informació de les utilitats de la plataforma ON LINE.

He d'adaptar la meva empresa a la LOPD?

Aquesta pregunta és la primera que ens fan quan intentem implantar la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) en qualsevol entitat, empresa o empresari autònom. Han de complir-la aquells que utilitzin dades de caràcter personal, com dades de clients, pacients, treballadors, etc. És una obligació legal i sancionable si no es compleix.

Manteniment LOPD. Compleixi amb la normativa en tot moment

Amb la contractació del manteniment, l'empresa estarà actualitzada en tot moment, complint amb la normativa, actualitzant la documentació, revisant periodicament el sistema i tota la informació del Document de Seguretat.

Manteniment personalitzat

El Reglament de Mesures de Seguretat de la LOPD estableix l'obligació, no únicament de redactar el Document de Seguretat, sinó també de mantenir-lo actualitzat. Les variacions en el sistema d'informació, hauran de ser revisades i actualitzades periòdicament. També els tractaments de dades que es realitzen, les cessions, les prestacions de serveis, etc.

Auditoria LOPD

L'article 96 del Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre disposa en el seu primer apartat que a partir del nivell mitjà, els sistemes d'informació i instal·lacions de tractament i emmagatzematge de dades s'han de sotmetre, almenys cada dos anys, a una auditoria interna o externa que verifiqui el compliment.
L'auditoria en protecció de dades és d'obligat compliment per a totes les empreses que emmagatzemen dades de caràcter personal de nivell mitjà o alt.
A més és una excel·lent oportunitat per revisar tots els procediments i polítiques implantades en l'empresa referent a la protecció de dades.