Política de privacitat

Binari TIC, S.L.

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’usuari mitjançant l’enviament d’un correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb la llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal. De manera expressa, l’usuari queda informat que els mateixos seran incorporats a fitxers existents a BINARI TIC, S.L. i que hi té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al mateix, podent exercir els seus drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça: Av. del canal, 7 baixos 25230, Mollerussa, Lleida, o mitjançant l’enviament a la següent adreça de correu electrònic: info@binari.cat o per qualsevol medi que garanteixi la identificació de l'interessat, i en la que consti el fitxer o fitxers a consultar.

Mitjançant l’enviament d’un correu electrònic per part de l'usuari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses al mateix. Les dades que es facilitin seran utilitzades pe a fins comercials, sent els seus destinataris els serveis administratius, comercials i tècnics de BINARI TIC, S.L.

BINARI TIC, S.L. adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat a les dades de caràcter personal, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, en ares del compliment de la seva obligació de secret i dels seus deures de cura d'aquestes.

D’igual manera, BINARI TIC, S.L. queda autoritzada per enviar a l'usuari informacions comercials i tècniques dels seus productes o serveis. En el cas de comunicacions comercials, tècniques o serveis enviats mitjançant el seu correu electrònic o mitja equivalent, l’usuari ens presta el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat per tal medi.